Betalingen, Algemene voorwaarden

WELKE BETALINGSMETHODEN BIEDT FRED AAN?

Fred biedt verschillende (inter)nationale betaalmethoden aan:
Ideal, Paypal, Bancontact/Mistercash, Mastercard, Sofort, Visa & Maestro, Klarna.

ONTVANG IK EEN FACTUUR BIJ MIJN BESTELLING? 

Fred stuurt u binnen een dag een orderbevestiging. De factuur en tracking staan in de orderbevestiging.

WORDT ER BETALINGSZEKERHEID GEBODEN? 

De beveiliging wordt gecontroleerd door de hoogste betalingsstandaard en wordt gecontroleerd door Adyen.
Om er zeker van te zijn dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn, gebruikt Fred SSL (Secure Socket Layer).
Dit betekent dat uw gegevens worden versleuteld als ze via internet worden verstuurd.
Door deze technologie kunt u veilig winkelen met Fred.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN TRANSIT TRANSIT TEXTIEL. BV 

 
1. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopaanbiedingen en leveringen. Zij zijn bindend voor beide partijen met uitsluiting van andere door de koper gestelde afwijkende voorwaarden, tenzij de verkoper deze voorwaarden schriftelijk aanvaardt. Het plaatsen van een order door de koper impliceert dat de koper kennis heeft genomen van deze voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. 
 
2. Op alle overeenkomsten gesloten onder de voorwaarden van deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomsten voortvloeien zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Verkoper kan er echter voor kiezen een geschil met koper voor te leggen ter beslechting in de plaats waar koper is geGiletigd of waar koper officieel is geGiletigd, en kan daarbij kiezen of het recht van het land waar koper is geGiletigd/gedomicilieerd van toepassing is. 
 
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
4. Levering en risico geschieden op het ogenblik van overdracht van de goederen aan een beroepsvervoerder, dan wel, indien de goederen door koper worden afgehaald of door verkoper worden geleverd, op het ogenblik van inontvangstneming van de goederen door koper of aflevering in het magazijn of de opslagplaats van koper. Het vervoer van de goederen tot aan de Nederlandse grens is voor rekening van de verkoper. De uitklaring is voor rekening van de koper. Indien levering afhankelijk is van afroep door koper en koper verzuimt de goederen af te roepen, geldt als datum van levering de laatste dag van de overeengekomen afroep-/leveringstermijn. 
 
5. Na het verstrijken van de (overeengekomen) termijn of datum van levering treedt automatisch een naleveringstermijn van 4 weken in werking. 
 
6. De verkoper heeft het recht om naar eigen goeddunken en zonder rechterlijke tussenkomst alle bestellingen geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel vooruitbetaling te vorderen voor nog te verrichten leveringen, indien: a. Hij de uit deze bestelling(en) voortvloeiende kredietrisico's niet of onvoldoende kan dekken bij een verzekeraar naar eigen keuze; b. De financiële positie van de koper verslechtert voordat de bestelling(en) is/zijn uitgevoerd.
 
7. a. Reclames zijn slechts geldig indien zij schriftelijk geschieden met een duidelijke omschrijving van de klacht en binnen 2 weken na ontvangst van de goederen bij de verkoper zijn ingediend, en mits de goederen zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd. b. Geringe in de handel toelaatbare en/of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, afwerking, dessin e.d., leveren geen grond voor reclame op. c. In geval van terechte reclames heeft de verkoper de keuze tussen creditering van de goederen of herstel of vervanging binnen dertig dagen na ontvangst van de retour gezonden goederen. 
 
8. Indien de goederen niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, kan de koper geen schadevergoeding eisen, tenzij deze het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van de verkoper.
 
9. a. Betaling van de koopprijs geschiedt te Haarlem op een door verkoper aan te wijzen rekening. b. Betalingen worden steeds geacht te zijn geschied ter voldoening van de oudst opeisbare vorderingen. c. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de rekening van verkoper. Bij betaling per cheque geldt als datum van betaling de datum waarop de verkoper de cheque verzilvert. d. De koper die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, wordt geacht jegens de verkoper in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. e. Elke vertraging in de betaling verplicht de koper tot betaling van een interest van maximum 1,5% per maand of gedeelte van een maand, benevens een forfaitaire schadevergoeding van maximum 15% van de onbetaald gebleven of niet tijdig betaalde factuurbedragen, overeenkomstig de in het land van de koper gangbare handelsgebruiken. f. Indien de koper niet tijdig betaalt, is de verkoper gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante vooruitbetaling te eisen of een garantie voor tijdige betaling te eisen. Hij is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de verdere uitvoering van de order op te schorten totdat alle verschuldigde factuurbedragen zijn voldaan.
 
10. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat alle facturen - ook die welke nog niet opeisbaar zijn - volledig zijn betaald. Zolang de verkoper nog vorderingen heeft, is hij gerechtigd de goederen terug te halen en is de koper niet gerechtigd de goederen van de verkoper in welke vorm dan ook (ook niet tot zekerheid) aan derden over te dragen of in consignatie aan derden af te staan. In geval van terugroeping zal de koper daarvoor worden gecrediteerd tegen de marktwaarde van die goederen op de datum van terugroeping. 
 
11. Omstandigheden van overmacht, die de levering van de goederen vertragen of verhinderen, ontslaan de verkoper van zijn verplichting tot tijdige levering en kunnen in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid van de verkoper. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid, zoals, maar niet uitsluitend: oorlog, oproer, staking, overheidsmaatregelen, gebeurtenissen van welke aard ook, die de produktie van de verkoper storen, storingen in de normale aanvoer van grondstoffen en hulpstoffen naar de verkoper, alsmede stagnatie in het vervoer van de produkten met de door de verkoper gekozen vervoermiddelen. 
 
12. Verkoper heeft het recht niet teruggenomen of terugontvangen kledingstukken, voorzien van herkenningstekens van koper op welke wijze dan ook, aan derden te verkopen indien verwijdering van die merktekens zal leiden tot beschadiging en/of waardevermindering van de betreffende artikelen.
 
13. Artikelen die in de online sample sale op de website A Fish Named Fred zijn besteld, kunnen niet worden geretourneerd.
 
14. Wij vragen om een telefoonnummer in de checkout om de klant te informeren over export en belastingdoeleinden.  
 
15.Voor sommige landen gebruiken we DAP NP (Duties & taxes Not Paid - receiver pays). Dit betekent dat de ontvanger de rechten en heffingen betaalt.
 

Algemene voorwaarden/voorwaarden

Inhoud:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2- Huisstijl/ondernemer

Artikel 3 - Relevantie

Artikel 4- Aanbieding

Artikel 5- Overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Artikel 7 - Intrekkingskosten

Artikel 8 - Uitsluiting Terugtredingsrecht

Artikel 9 - Prijsstelling

Artikel 10 - Conformiteit en garanties 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

Artikel 12- Duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging

Artikel 13 - Betalingen

Artikel 14- Klachten

Artikel 15- Geschillen 

Artikel 16 - Aanvullende en afwijkende bepalingen 

Artikel 17 - Algemene voorwaarden/Terms Postbetalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze Voorwaarden/Termen zijn de volgende definities van toepassing:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in opdracht van een bedrijf of beroep en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Dag: kalenderdag

Een lengte transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en diensten waarvan de leveringsverplichting en de afname in de tijd zijn gespreid.

Duurzaam Medium: elk hulpmiddel dat de ontvanger of de ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel van de informatie en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te ontbinden.

Ondernemer: de natuurlijke persoon of onderneming die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Afstand overeenkomst: een overeenkomst op basis van een door een onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, waarbij gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek van communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten zonder dat de consument en de ondernemer op dezelfde plaats en hetzelfde tijdstip bijeen zijn.

Artikel 2- Huisstijl/ondernemer

A fish named Fred

Frankfurtstraat 2, Lijnden, 1175RH;

Telefoonnummer: +31 (0)20 6173685

E-mail: Service@afishnamedfred.com

Kamer van koophandel nummer: 28089950

BTW-identificatienummer: 813300149B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens van de toezichthoudende autoriteit. 

Als de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

De beroepsvereniging waarvan de ondernemer lid is:

Het beroep, de plaats in de EU of in de Europese Economische Ruimte waar dit beroep is toegewezen:

Een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn. 

Artikel 3 - Relevantie 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige artikel en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze eenvoudig kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden/voorwaarden ook specifieke product- en dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde artikel van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden/voorwaarden beroepen op de desbetreffende voorwaarden/voorwaarden die voor hem het meest gunstig zijn. 

Artikel 4- Aanbieding

Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of andere specificaties, wordt dit nadrukkelijk vermeld. 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten/diensten door de consument mogelijk te maken. De door de ondernemer gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en diensten. Kennelijke vergissingen en fouten binden de ondernemer niet. 

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan het aanbod zijn verbonden wanneer het door hem wordt aanvaard. Dit betreft in het bijzonder:

prijs inclusief belastingen

eventuele leveringskosten

de wijze waarop de overeenkomst is gesloten en de vereiste handtekeningen

toepassing van het herroepingsrecht

de wijze van betaling, levering en uitvoering van het contract

de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand op een andere grondslag worden berekend dan het reguliere tarief voor communicatie

of de overeenkomst na de sluiting wordt gearchiveerd en zo ja, hoe deze voor de consument kan worden geraadpleegd

de wijze waarop de consument, alvorens de overeenkomst te sluiten, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie kan controleren en zo nodig herstellen

andere talen, waaronder het Nederlands, voor de overeenkomst

de gedragscodes waaraan de ondernemer is onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een leningstransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ondernemer de aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling/aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

De ondernemer zal bij de producten of diensten de volgende informatie meesturen, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

 1. a. Het adres van het bedrijf waar de consument klachten kan indienen
 2. b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken en een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 3. c. Informatie over garanties en diensten na verkoop
 4. d. Artikel 4, lid 3, tenzij de ondernemer deze informatie reeds vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft toegezonden.
 5. e. De voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van één jaar of meer of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is het vorige punt e. alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Levering van producten:

Na aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd behandelt de consument het product en de verpakking zorgvuldig. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Levering van diensten:

Na levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod of uiterlijk bij de levering van de dienst verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Intrekkingskosten 

Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal hij niet meer moeten betalen dan de kosten voor het terugzenden van het product. 

Indien de consument een bedrag betaald heeft, betaalt de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping of na de terugzending.

Artikel 8 - Uitsluiting Terugtredingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk en ten minste tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor de volgende producten:

 1. a. die door de ondernemer zijn vastgesteld volgens specificaties van de consument
 2. b. Dat ze duidelijk persoonlijk van aard zijn
 3. c. die wegens hun aard niet kunnen worden teruggegeven
 4. d. die snel kunnen bederven of verouderen
 5. e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
 6. f. Individuele kranten en tijdschriften
 7. g. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor de volgende diensten:

 1. a. Met betrekking tot logies, vervoer, restaurants of vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode.
 2. b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. c. Betreffende weddenschappen en loterijen

Artikel 9 - Prijsstelling

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderende BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten en diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. a. Deze vloeien voort uit wettelijke voorschriften of bepalingen; of
 2. b. De consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in de aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en garanties

De ondernemer staat er voor in dat de producten en diensten beantwoorden aan de overeenkomst, voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming voldoen aan de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat door de consument aan de ondernemer kenbaar is gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van de algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere termijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Ten aanzien van vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien u een beschadigd product ontvangt, dient u dit binnen drie dagen per e-mail te melden. U kunt deze e-mail sturen naar: [vul hier uw e-mailadres in]

 

Artikel 12- Duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging

Beëindig 

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) en diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen tegen het einde van de bepaalde duur met inachtneming van daartoe strekkende opzeggingsregels van ten hoogste één maand.

De consument kan in de overeenkomsten in het vorige lid:

te allen tijde te beëindigen zonder beperkingen om op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode te beëindigen

ten minste eindigen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan

te allen tijde opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft verkregen.

Uitbreiding

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot een regelmatige levering van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van drie maanden. De consument kan deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlengingsperiode opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde opzegt met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dagbladen, weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot een regelmatige levering van dagbladen, weekbladen en tijdschriften (proef- en kennismakingsabonnement) wordt niet automatisch verlengd en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Indien een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, kan de consument na een jaar te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel-13 Betalingen

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen door de consument te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6, lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat de bedenktijd in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen betaling heeft plaatsgevonden. 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in de betalingsgegevens aan de ondernemer te melden. 

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14- Klachten 

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil waarop de geschillenregeling van toepassing is. 

Artikel 15- Geschillen

Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Bij geschillen kan de consument zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur en deze stichting zal gratis bemiddelen. Komen beide partijen er niet uit dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door Stichting GeschilOnline. (Stichting GeschilOnline.nl) De uitspraak van deze stichting is bindend en zowel de consument als de ondernemer accepteren deze bindende uitspraak.

Artikel 16 - Aanvullende en afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van de algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.